Še 0.0 do brezplačne dostave

OBVESTILO!

Skladišče in fizično trgovino selimo na novo lokacijo v okolico Ptuja. ZALOGE NI! MOŽNO NAROČILO IZDELKOV NA info@metra-trade.eu  DOBAVA LAHKO TRAJA VEČ KOT 4 TEDNE!

POCINKOVANJE obratuje normalno. +386 30 641 241

Zaradi preselitve smo primorani do nadaljega ustaviti celotno dobavo izdelkov. Spletna trgovina bo po preselitvi obratovala normalno. Hvala za razumevanje, Metra

Prva stran - Vijaki in ostalo - Mazila in lepila
-0%

Tekočina za pripravo emulzije ADDINOL Penta-Cool WN 441 - 1,1 litra

9980000000866 ADD-WN-441
Bar koda: 9980000000866
Naša šifra: ADD-WN-441
Supplier Code: 920040W
Tekočina za pripravo emulzije ADDINOL Penta-Cool WN 441 - 1,1 litra
InStock
12,90 €
-0%
12,90 €

Tekočina za pripravo emulzije ADDINOL Penta-Cool WN 441 je polsitetični hladilni koncentrat za univerzalno uporabo pri vseh postopkih rezanja. Koncentrat se redči z vodo - 5 % koncentrata, 95 % vode. 

Embalaža vsebuje 1,1 litra koncentrata

Podrobnosti izdelka


H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Stavki o nevarnosti P261 Preprečiti vdihavanje prahu / dima / plina / meglice / hlapov / razpršila. P272 Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz/opremo za varovanje sluha. P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.P362+P364Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.P501Vsebino/posodo oddajte v industrijsko sežigalnico. Proizvod je klasificiran in označen po smernicah ES ali v skladu z nacionalno zakonodajo. Splošni napotki Samozaščita osebe, ki nudi prvo pomoč. Zamenjati kontaminirana oblačila. Čistilne krpe, prepojene s proizvodom, ne nositi v žepu. Pri vdihavanju Prizadete odvesti na sveži zrak. Ponesrečence pripraviti do mirovanja in jih ogreti. Če težave ne prenehajo, poiskati zdravniško pomoč. Pri stiku s kožo Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo voda in milo. Zamenjati kontaminirana oblačila. V primeru dražanja kože obiskati zdravnika. Pri stiku z očmi V primeru stika z očmi pri odprtih vekah takoj spirati s tekočo vodo 10 do 15 minut. Zatem poiskati pomoč očesnega zdravnika. Pri zaužitju NE izzvati bruhanja.

Celotni varnosti list:

/s/u/varnostni/770080-addinol-penta-cool-wm-441-slo-slpdf.pdf